„JUDANTIS STEAM‘UKAS“ VIDEO ĮRAŠŲ PARODA

„JUDANTIS STEAM‘UKAS“ VIDEO ĮRAŠŲ PARODA

ŠIAULIŲ LOPŠELIS -DARŽELIS „BANGELĖ“

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, PRADINIŲ KLASIŲ BENDRUOMENIŲ  STEAM VEIKLŲ „JUDANTIS STEAM‘UKAS“ VIDEO ĮRAŠŲ PARODA

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, pradinių klasių bendruomenių STEAM veiklų ,,Judantis STEAM‘ukas“ nuostatai reglamentuoja parodos tikslus, uždavinius, vykdymo tvarką, darbų pateikimą.
 2. Paroda skirta STEAM veiklų integravimui į ugdymo(si) procesą ir gerosios darbo patirties sklaidai. 
 3. Informacija apie parodą ir nuostatai yra skelbiami Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bangelė“ internetinėje svetainėje www.bangele.tavodarzelis.lt, lopšelio-darželio Facebook paskyroje, Facebook paskyroje ,,AUKLĖTOJA AUKLĖTOJAI“ ir internetinėje svetainėje www.liuva.lt  
 4. Darbai švietimo įstaigose kuriami nuo 2021 m. lapkričio 29 iki gruodžio 29 d., atsiųstų video įrašu paroda organizuojama 2022 m. sausio mėn.

 

II SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1.  Parodos tikslas – integruoti STEAM veiklas į ugdymą, siekiant tobulinti vaikų inžinerinius, matematinius gebėjimus, sprendžiant probleminius klausimus, plėtojant iniciatyvumą, kūrybiškumą, vaizduotę.
 2. STEAM veiklų uždaviniai:

6.1. Panaudojant įvairias priemones, medžiagas kūrybiškai projektuoti, konstruoti, modeliuoti temai aktualius judančius daiktus, objektus.

6.3. Užfiksuoti judančio kūrybinio darbo rezultatą video įrašu.

6.4. Skleisti gerąją darbo patirtį, skatinti šalies švietimo įstaigų bendruomenių partnerystę. 

 

III SKYRIUS

PARODOS DALYVIAI

 1. Dalyviai: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupių ir pradinių klasių bendruomenės (ugdytiniai, pedagogai, tėvai/globėjai). 

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA

 1. Parodos organizatorius – Šiaulių lopšelis-darželis „Bangelė“ Pirties g. 8, Šiauliai, tel.                        (8-41) 392791, +37067356077  el. p. www.darzelis@bangele.mir.lt
 2. Parodos organizavimo koordinatorius Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ direktorė Dalia Dambrauskienė. Organizatoriai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Piniauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Dainora Kazlauskienė.
 1. STEAM veiklų švietimo įstaigose eiga:

12.1.Projektuoti, konstruoti, modeliuoti, kurti įvairius judančius daiktus, objektus (transporto priemones ar jo dalis, robotus, žmogeliukus, suktukus ir kita). 

12.2. Parodai pateikti STEAM veiklose sukurto judančio daikto, objekto video  įrašą (galima ir vykdomą kūrybos procesą).

Video įrašas turi būti atsiųstas nufilmuotas horizontaliai, be pašalinių garsų, ne ilgesnės trukmės kaip 10-15 sekundžių kartu su dalyvio anketa (Priedas) iki 2021 m. gruodžio 28 d. el. adresu  bangele.nuotraukos@gmail.com  

 1. Autorių atstovaujantis asmuo (pedagogas, tėvas/globėjas), pateikdamas video įrašą sutinka, kad:

            13.1. Parodai pateiktas video įrašas gali būti, neatlygintinai ir be apribojimų naudojamas parodos sklaidos tikslais.

            13.2. Iš atsiųstų video įrašų kuriamas video montažas patalpinamas Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė” internetinėje svetainėje www.bangele.tavodarzelis.lt ir lopšelio-darželio Facebook paskyroje.

      13.3. Parodos organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti savo nuožiūra, parodos dalyvių vardus ir pavardes paskelbti Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ internetiniame puslapyje www.bangele.tavodarzelis.lt ir Facebook paskyroje.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Visiems parodos dalyviams nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųsti Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ direktoriaus padėkos raštai ir metodinės veiklos pažymos pedagogams.
 • Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.

 

__________________________

Respublikinė paroda „Judantis STEAM‘ukas“

                                                                              nuostatų   priedas

 

DALYVIO ANKETA

Vaiko vardas, pavardė, amžius
Atsakingo suaugusiojo  asmens vardas ir pavardė
Video įrašo pavadinimas
Veiklos aprašymas (iki 5 sakinių)
Švietimo įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas,  elektroninis paštas

 

_________________ _________